ONDERWIJS

Op school staat het je veilig voelen en rust centraal. Wij werken vanuit het programma en gedachtegoed van Conscious Discipline (bewust opvoeden). Conscious discipline is een veelomvattend evidence based sociaal emotioneel programma voor scholen en kinderdagverblijven. Het programma is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het programma is ontwikkeld door dr. Becky Baily in Amerika.Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat Conscious Discipline een positief schoolklimaat creëert en de leerprestaties doet toenemen.

Conscious discipline leert kinderen zelf verantwoordelijk te zijn, het leert de discipline die ze nodig hebben om zich staande te houden in deze wereld.

Conscious discipline is gebaseerd op:

  • Veiligheid door zelfcontrole
  • Verbinding door een School Familie
  • Oplossingsgericht door het veranderen van onze perceptie en onze reactie op conflicten

21ste eeuwse vaardigheden

Kinderen leven in een multimediale wereld en zijn tegelijkertijd actief op verschillende platforms. De ontwikkelingen gaan zo snel dat de problemen van morgen nu nog niet bekend zijn. Hoe zorgen wij dat we kinderen voorbereiden op de samenleving waaraan zij straks gaan deelnemen.

Wij vormen kinderen naar een model dat zijn oorsprong heeft in een traag veranderende wereld die voorspelbaar was. De enige constante in de huidige samenleving is ‘verandering’.

Het is onze taak om de kinderen voor te bereiden op een
leven lang te leren in een steeds veranderende wereld.

Vakgebieden

Voor elk vak zijn door de overheid kerndoelen vastgesteld. Bij rekenen en taal zijn er ook referentieniveaus ingevoerd. Deze kerndoelen vormen het uitgangspunt van ons onderwijs. De leerstof die in een bepaald schooljaar aan de orde komt, wordt tijdens de informatieavond in een van de eerste weken van het nieuwe schooljaar toegelicht.

Aan het einde van de basisschool hebben alle kinderen de verplichte lesstof normaal gesproken verwerkt en minimaal de kerndoelen behaald.

Het rekenonderwijs is ook een belangrijke pijler bij ons op school. Kinderen scoren in hun toetsen hoog op het gebied van rekenen en hier zijn wij als school trots op. Binnen rekenen werken wij (groep 3 t/m8) met de methode ‘Pluspunt’ en binnen de methode worden hoge eisen aan de kinderen gesteld. Daarnaast zijn er ook voldoende mogelijkheden om te verrijken en te verdiepen. Vanaf groep 5 werken de kinderen voornamelijk met de methode Pluspunt digitaal. Het verwerken van de lesstof doen zij dan met een chromebook.

Als het lezen moeilijk gaat, dan maken wij gebruik van:

Connect lezen: leerlingen met leesmoeilijkheden krijgen extra instructie en begeleide oefening om het lezen onder de knie te krijgen. Connect is de aanpak die wij inzetten voor de lezers van groep 3 en 4.

RALFI lezen: Is de aanpak voor kinderen uit groep 5 t/m 8. Het doel is het verbeteren van vloeiend lezen en daarmee het leesniveau. Bij het RALFI lezen worden moeilijke teksten onder begeleiding van een leerkracht herhaaldelijk gelezen.

Mochten deze interventies nog niet toereikend zijn, dan beschikken wij op school ook over veel ander leesmateriaal en heeft de school een dyslexieprotocol.

Het taalonderwijs is veelomvattend. Behalve de technische aspecten, zoals (werkwoord-)spelling en grammatica is er veel aandacht voor het uitbreiden van de woordenschat en het schrijven van teksten. Sinds vorig schooljaar werken wij met de methode Staal voor spelling en taal.

De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen Engels en werken met de methode Groove Me en gaat uit van actuele liedjes.

We leven in een complexe maatschappij. Voor kinderen is het belangrijk te weten hoe de maatschappij in elkaar steekt. De kennis die ze daarvoor nodig hebben wordt hen aangeboden vanuit de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en verkeer.

Als methode voor het vakgebied ‘godsdienst/levensbeschouwing’ maken we op onze school in alle groepen gebruik van de methode Trefwoord. U kunt dat zien in de klas, want de methode werkt op basis van een kalender, die in alle groepen een vast plekje heeft.

Gedurende enkele weken vormen al die onderwerpen samen één thema, dat ondersteund wordt door beelden op het digibord. In de handleiding vindt de leerkracht aanwijzingen om verder met de kinderen in te gaan op het onderwerp van de dagopening. Deze uitwerking is verschillend voor de onderbouw, midden- en bovenbouw. In een doorgaande lijn komen zo ieder schooljaar ongeveer zestien thema’s aan bod. Deze thema’s sluiten aan bij de belevings- en ervaringswereld van de kinderen, bij actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving.

Binnen alle groepen wordt aandacht besteed aan de sociaal-emotionele vorming. Dit zit verweven in al onze activiteiten, maar doen wij specifiek met behulp van de methode Trefwoord, de kringgesprekken en vanuit de structuren van Conscious Discipline.

Burgerschapsvorming is niet iets nieuws. Het is een taak die het onderwijs altijd al heeft gehad. Onderwijs is burgerschapsvorming. Het enige verschil is dat er nu een wettelijk kader is. Burgerschapsvorming is nauw verbonden met de normen en waarden vanuit de onderwijskundige en levensbeschouwelijke identiteit van onze school.

Alle groepen hebben wekelijks minimaal 2x bewegingsonderwijs in de speelzaal of de grote gymzaal bij de school. Tijdens deze gymlessen ….. Naast de vaste gymlessen wordt door onze school ook deelgenomen aan het Afas Swim Experience. Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan eens in de 4 weken zwemmen.

En ook…

In de groepen 1 en 2 zijn de expressievakken een onderdeel van het totale lesprogramma, vaak gerelateerd aan het thema waar aan gewerkt wordt.

Vanaf groep 3 zijn het aparte vakken, zoals tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. Wij vinden dat deze activiteiten naast een ontspannende waarde, ook moeten leiden tot het ontwikkelen van creativiteit en vaardigheden.

De Stichting Kunst Centraal en Scholen in de Kunst verzorgt o.a. dankzij een subsidie van de gemeente Leusden, een aantal projecten voor de scholen in de regio, ter bevordering van de cultuureducatie. Hierdoor worden ook museumbezoeken en theatervoorstellingen mogelijk. Leerkrachten van alle groepen tekenen in op deze projecten en/of kunnen materiaalkisten reserveren. Over de projecten wordt u tijdens het schooljaar via Parro geïnformeerd.

Het werken met computers is geïntegreerd in ons hele onderwijs vanaf groep 1. Speciale computerprogramma’s ondersteunen de diverse vakken. Er wordt oefenleerstof en verrijkingsstof verwerkt met behulp van de computer.

Vanaf groep 3 wordt de computer meer ingezet bij met name de vakken spelling, taal en rekenen. Ook wordt de computer ingezet bij de wereldoriënterende vakken. Te denken valt aan het maken van werkstukken en presentaties, het zoeken en ordenen van informatie bij de lessen en het maken van speciale educatieve digilessen op internet.

In de school zijn 60 chromebooks en deze worden in de groepen 3 t/m 8 structureel ingezet. In groep 1/2 werken de kinderen met twee vaste computers. In groep 3 werken de kinderen ongeveer 20/30 minuten per dag op de computer en dit bouwt zich op tot zo’n 60 tot 90 minuten in groep 8. In elke groep hangt ook een touchscreen. Dit zorgt voor aanschouwelijke lessen.