Bevoegheden en taken


Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Algemene bevoegdheden en taken
 3. Doelstellingen
 4. Werkwijze

1. Inleiding

De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO 1992) regelt de medezeggenschap van personeelsleden en ouders. De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijke orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. Elke school moet een MR hebben. De Wet Medezeggenschap Onderwijs regelt de samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad. De MR bestaat (bij de huidige omvang van de school) uit 6 gekozen leden: 3 teamleden en 3 ouders. De zittingsduur van de leden is 3 schooljaren en kan met nog eens 3 jaar verlengd worden. De verkiezingsprocedure is nader opgenomen in het Reglement.

2. Algemene bevoegdheden en taken

De MR heeft het recht met het bestuur alle aangelegenheden te bespreken die de school betreffen. Bovendien heeft de MR het recht om aan het bestuur voorstellen te doen en haar standpunten kenbaar maken. De raad heeft daarbij recht op alle informatie die voor het uitoefenen van zijn taken nodig is (artikel 57):

 • Het bevoegd gezag verstrekt de raad aan het begin van het schooljaar schriftelijk de basisgegevens m.b.t. de samenstelling van het bevoegd gezag, de organisatie binnen de school, de taakverdeling tussen het bestuursorgaan en schoolleiding en de hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid. Het bevoegd gezag stelt de raad tenminste eenmaal per jaar schriftelijk in kennis van het door hem in het afgelopen jaar gevoerde beleid en van de beleidsvoornemens voor het komende jaar ten aanzien van de school op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied.
 • Het bevoegd gezag en de medezeggenschapsraad verschaffen elkaar over en weer, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die zij voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig hebben.

Het bestuur moet de raad tijdig inlichten over belangrijke voorgenomen beslissingen en verstrekt de raad op zijn verzoek de gevraagde informatie. De WMO kent aan de MR een algemeen informatierecht toe. Dat betekent dat het bevoegd gezag verplicht is om binnen 3 maanden, op een informatieverzoek van de MR over aangelegenheden die in de WMO staan, te antwoorden. Is er sprake van een fusie- of reorganisatievoornemen, dan moet het bevoegd gezag de MR daarover onverwijld informeren. Is daarvoor vertrouwelijkheid noodzakelijk, dan kan het bevoegd gezag (met redenen omkleed) aangeven dat de leden van de raad over een bepaald onderwerp en voor een afgebakende termijn geheimhouding moeten betrachten. Openbaarheid, openheid en onderling overleg zijn de regel; geheimhouding is echt een (tijdelijke) uitzondering.

De raad spreekt zowel voor ouders, personeel als leerlingen.

Het bevoegd gezag en de raad komen met elkaar bijeen, als daarom onder opgave van redenen wordt verzocht door het bevoegd gezag, de raad of een geleding van de raad.

Het bestuur dient op voorstellen binnen drie maanden een schriftelijke met redenen omklede reactie te geven

De Medezeggenschapsraad heeft verder instemmings- en adviesbevoegdheden in de besluitvorming met betrekking tot RKBS- de Rossenberg. Dit is nader uitgewerkt in het Reglement:

Instemmingsbevoegdheid (Artikel 21)

Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van de medezeggenschapsraad voor de door hem voorgenomen besluiten met betrekking tot:

a. verandering van de onderwijskundige doelstelling(en) van de school;
b. vaststelling of wijziging van het schoolplan; dan wel het leerplan en het zorgplan;
c. vaststelling of wijziging van het schoolreglement;
d. vaststelling of wijziging van de schoolgids;

Adviesbevoegdheid (Artikel 22)

De medezeggenschapsraad wordt vooraf in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de door het bevoegd gezag voorgenomen besluiten met betrekking tot:

a. verandering van de grondslag van de school;
b. beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de school of van een belangrijk onderdeel daarvan; 
c. overdracht of omzetting van de school of van een onderdeel daarvan dan wel fusie van de school met een andere school;
d. het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame samenwerking met een andere instelling;
e. deelneming of beëindiging van deelneming aan een onderwijskundig project of experiment;
f. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school, vaststelling of wijziging van een bestuursreglement met betrekking tot de taken van de schoolleiding daaronder begrepen;
g. aanstelling of ontslag van de schoolleiding;
h. vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding alsmede de vaststelling of wijziging van het directiestatuut;
i. nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school;
j. fundamentele wijziging in de huisvesting, anders dan de hiervoor vermelde aangelegenheid;

Instemmingsbevoegdheid personeelsgeleding (Artikel 23)

Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van dat deel van de medezeggen-schapsraad dat uit en door het personeel is gekozen voor de door hem voorgenomen besluiten met betrekking tot de volgende aangelegenheden:

a. regeling van de gevolgen voor het personeel van een besluit met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in artikel 22 in de onderdelen a, d, e en f alsmede met betrekking tot een aangelegenheid als hierna bedoeld in artikel 24 onderdelen d en e;
b. vaststelling of wijziging van het formatieplan van de school; 
c. vaststelling of wijziging van een mogelijk werkreglement voor het personeel en van de opzet en de inrichting van het werkoverleg, voor zover het besluit van algemene gelding is voor alle of een gehele categorie van personeelsleden; 
d. vaststelling of wijziging van de taakverdeling respectievelijk de taakbelasting binnen het personeel, de schoolleiding daaronder niet begrepen; 
e. vaststelling of wijziging van de regels met betrekking tot de nascholing van het personeel;

Instemmingsbevoegdheid oudergeleding (Artikel 24)

Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van dat deel van de medezeggen-schapsraad dat uit en door de ouders is gekozen, voor de door hen voorgenomen besluiten met betrekking tot:

a. regeling van de gevolgen voor de ouders van een besluit met betrekking tot een aangelegenheid als hiervoor bedoeld in artikel 22, onderdelen a, b, c, d, e, f en g;
b. vaststelling of wijziging van de bestemming van de middelen die van de ouders zijn ontvangen zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat; 
c. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot voorzieningen ten behoeve van de leerlingen; 
d. vaststelling of wijziging van een mogelijk ouderstatuut.

Als één geleding instemmingsrecht heeft, dan heeft de andere geleding adviesrecht. Binnen de Raad is afgesproken dat in dergelijke gevallen consensus dient te bestaan tussen beide geledingen (d.w.z. beide geledingen hebben een gelijkluidend meerderheidsstandpunt).

Stemt de raad niet met het voorstel in, dan kan het bestuur het beleid niet uitvoeren. Het moet zijn beleid zo wijzigen dat de MR er wel mee akkoord gaat, of het moet het geschil dat is ontstaan voorleggen aan de geschillencommissie. Laat het bestuur er niets meer over horen, dan kan de raad er na 3 maanden van uitgaan dat het voorstel is vervallen.

Bij een negatief advies van de raad wordt de uitvoering van het besluit 6 weken opgeschort. In die 6 weken kan de MR besluiten of hij het geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie. Gebeurt dit niet, dan kan het bestuur het besluit wel uitvoeren - dit dus in tegenstelling tot de situatie bij een instemminggeschil.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De notulen worden op de website van de school geplaatst.

De bevoegdheden komen toe aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor zover het aangelegenheden van gemeenschappelijk belang betreft van de aangesloten scholen.

De raad heeft verder als taken:

 • Het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg;
 • Het waken tegen discriminatie op welke grond dan ook;

3. Doelstellingen

De MR heeft als doelstelling om de belangen van zowel leerlingen/ouders als personeel te behartigen door op constructieve wijze haar taken in het besluitvormingsproces, zowel instemming- als adviesrecht, vorm te geven.

Zij tracht haar doel te bereiken door:

 • Zorg te dragen voor een goede communicatie met het team om deze belangen representatief te kunnen vertegenwoordigen;
 • Idem ten aanzien van ouders;
 • deskundigheid op te bouwen voor relevante aangelegenheden;
 • Goede werkafspraken met schoolleiding en bestuur te maken over informatievoorziening en betrokkenheid bij besluitvormingsprocessen;
 • En tot slot zorg te dragen voor een open en constructieve relatie met schoolleiding en bestuur;

Om zodoende als volwaardig gesprekspartner een bijdrage te leveren aan de realisatie van de doelstellingen van de school als geheel.

Verder zijn van belang:

 • Een goede informatie-uitwisseling en afstemming met de vertegenwoordiger van de school in de GMR;
 • Het onderhouden van collegiaal overleg met de MR van de overige scholen binnen VOILA

Het is voor de Raad van belang dat hierin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn. Hierbij is het streven om de oudergeleding de navolgende disciplines in de Raad vertegenwoordigd te hebben:

 • Leden met een achtergrond in het onderwijs;
 • Leden met een achtergrond in het bedrijfsleven, waaronder een financiële/administratieve achtergrond;
 • Leden met een achtergrond in communicatie.

4. Werkwijze

De MR stelt jaarlijks een jaarplan op bij aanvang van het schooljaar. In het jaarplan wordt een beperkt aantal prioriteiten benoemd, zijnde onderwerpen of actiepunten waarop de MR zich dat jaar in het bijzonder richt.

Het jaarplan komt mede tot stand in overleg met oudergeleding en het teamgeleding en wordt na vaststelling ook besproken met de schoolleiding.

Praktische gegevens

Samenstelling MR:

Teamleden:

Judith Ruijgrok (penningmeester)
Gerlien Spall

Ouderleden:

Jeroen van Ruitenbeek (voorzitter)
Erwin Jansma
Linda van den Wildenberg

Er hebben twee ouders stemrecht om de verdeling team en ouders gelijk te houden. Afstemming over schoolse zaken met één ouder extra stelt de school zeer op prijs.

Website: www.rkbs-rossenberg.nl
E-mail: mr@rkbs-rossenberg.nl

De notulen worden gepubliceerd op de website.