Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad van de Rossenberg

Gerlien Spall 

Han Wolsing

 

teamgeleding

Jeroen van Ruitenbeek

Linda van den Wildenberg

Erwin Jansma

oudergeleding

 
 

De medezeggenschapsraad (MR) wordt ook dit schooljaar weer gevormd door 3 ouders (met 2 stemmen) en 2 leerkrachten. Jeroen van Ruitenbeek is de voorzitter. han Wolsing is tevens GMR lid.

In deze samenstelling vergaderen we ongveer 1 x in de zes weken. De onderwerpen die we bestuderen en bespreken zijn o.a.: Lumpsum (nieuw bekostigingssysteem in het basisonderwijs), de brede school en het overblijven. De wet op de medezeggenschapsraad verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad te hebben. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan, en dat daarbij de belangen van diverse groeperingen in de school worden behartigd.

De MR heeft drie soorten rechten:

  • Instemmingsrecht
  • Adviesrecht
  • Informatierecht

Elke geleding heeft instemmingsrecht over zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over zaken die het personeel aangaan (formatieplan, taakverdeling ) en dat de oudergeleding instemmingbevoegdheid heeft over zaken die de leerlingen aangaan.

De datum en agenda van de volgende vergadering staan hieronder. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

Ons E-mail adres is mr@rkbs-rossenberg.nl