Oudertevredenheidonderzoek


Tevredenheidsenquete

Een maal per 2 jaar peilen we bij de ouders en leerlingen hun tevredenheid over onze school.

Tijdens het schooljaar 2014-2015 hebben alle ouders en de leerlingen van groep 6 t/m 8 weer de gelegenheid gehad om hun medewerking te verlenen aan het tevredenheidsonderzoek.

Hierbij treft u de analyse en de conclusie van dit onderzoek aan.

Wij willen alle ouders en leerlingen die aan dit onderzoek hebben deelgenomen hartelijk bedanken voor hun medewerking.